என் கதை

இந்த தலைப்பில் வரும் பதிவுகள் நான் வாழ்க்கையில் மறக்க மறந்தவை. என் டைரியின் பக்கங்களுடன், அதில் சொல்ல மறந்தவைகளும்.

0 comments: