காதல்

காதல் தொலைத்த புத்தகத்தில்

பிடித்த கவிதையா??

பிடித்த கவிதையின்

எழுத்து பிழையா????

0 comments: